Tutorial DBMS yang dibekalkan

Sistem Pengurusan Pangkalan Data yang Diagihkan (DDBMS) adalah sejenis DBMS yang menguruskan beberapa pangkalan data yang dinaikkan di lokasi yang pelbagai dan saling berhubungan melalui rangkaian komputer. Ia menyediakan mekanisme supaya pengedaran tetap tidak diketahui pengguna, yang menganggap pangkalan data sebagai pangkalan data tunggal. Tutorial ini membincangkan teori-teori penting sistem pangkalan data yang diedarkan. Sejumlah ilustrasi dan contoh telah disediakan untuk membantu pelajar memahami konsep rumit DDBMS.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pelajar yang mengikuti sama ada ijazah sarjana atau ijazah sarjana muda dalam Sains Komputer, terutamanya jika mereka telah memilih sistem yang diedarkan atau sistem pangkalan data diedarkan sebagai subjek.

Prasyarat

Tutorial ini merupakan topik lanjutan yang menumpukan satu jenis sistem pangkalan data. Akibatnya, ia memerlukan para pelajar untuk mempunyai pengetahuan yang agak baik mengenai konsep asas DBMS. Selain itu, pemahaman tentang SQL akan menjadi kelebihan tambahan.