Tutorial Pengauditan

Objektif utama pengauditan adalah memastikan kebolehpercayaan kewangan mana-mana organisasi. Pendapat dan penghakiman bebas membentuk tujuan pengauditan. Pengauditan juga membantu memastikan buku akaun disimpan mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Akta Syarikat dan sama ada buku akaun menunjukkan pandangan yang benar dan saksama mengenai keadaan syarikat atau tidak.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk semua pembaca yang ingin melihat gambaran ringkas mengenai cara kerja pengauditan dan membantu organisasi dalam pelbagai bidang.

Prasyarat

Untuk memahami tutorial ini, anda perlu mengenali asas-asas perakaunan di tempat kerja.